Zevenbergen 16, 2040 Berendrecht

info@polderpc.be

0494/90.55.10

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden i.v.m. de website www.polderpc.be

Deze website is eigendom van Polder PC BV (Kristof Verbruggen).

Contactgegevens:
Polder PC BV
Zaakvoerder: Kristof Verbruggen
Zevenbergen 16
2040 Berendrecht
Tel: 0494/90.55.10
E-mail: info@polderpc.be

Ondernemingsnummer: BE 0551.980.775

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten:
De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Polder PC.

Beperking van aansprakelijkheid:
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Polder PC levert probeert ervoor te zorgen dat alle informatie correct en up to date is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Polder PC kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Polder PC contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Polder PC geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Polder PC kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Privacybeleid:
Indien Uw persoonsgegevens gevraagd worden, worden deze nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens.

Verkoopsvoorwaarden:
Behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomsten tussen Polder PC en de klant, gelden de onderstaande verkoopsvoorwaarden.

Polder PC kan deze voorwaarden ten allen tijde veranderen.

Art.1:

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen de partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

Art.2:

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
Men wordt steeds verzocht de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Art.3:

Alle facturen zijn contant betaalbaar.

Art.4:

In geval van betalingsachterstand zullen automatisch intresten aangerekend worden. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft Polder PC Comm V, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op een nalatigheidsintrest van 12% per maand na vervaldatum factuur. Dit bedrag wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 18% van het niet-betaalde saldo met een minimum van 75,00€.

Art.5:

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank:
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitende voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit desbetreffende overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Aansprakelijkheid:
Polder PC is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens en gegevensbestanden aanwezig op de apparatuur van de klant.

Op het moment dat Polder PC aan de apparatuur van de klant gaat werken, vrijwaart de klant Polder PC voor het mogelijke verlies van gegevens en gegevensbestanden ook als deze op het moment dat Polder PC met zijn werkzaamheden begon nog aanwezig waren.

Voor alle software die de klant laat installeren op de apparatuur garandeert de klant de benodigde licenties te hebben. Polder PC is niet verantwoordelijk voor het controleren van de licenties van de klant.

Garantievoorwaarden:
1. Op Software herstel of installatie: 7 dagen.
2. Op Hardware vervanging: afhankelijk van de leverancier van het onderdeel.

Op alle overige werkzaamheden wordt geen garantie gegeven.

Uitsluiting van garantie:
In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Als de oorzaak van het nieuwe defect anders is dan de 1e reparatie.
– Indien de garantietermijn is verstreken.
– Als het defect door de gebruiker zelf is veroorzaakt.
– Als de storing te wijten is aan softwareproblemen.
– Bij storingen veroorzaakt door virussoftware-infecties en alle hieruit voortvloeiende gevolgschades.
– Indien er schade is aan hardware of software veroorzaakt door invloeden van buitenaf bijvoorbeeld; blikseminslag, wateroverlast of brand.
– Indien er storingen optreden door het eigenhandig wijzigen van de apparatuur.

Garantie geeft geen recht op vergoeding van geleden schade als gevolg van de storing.

Scroll naar boven